Používame cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Více info

cs en
 

Reklamační řád

Tento Reklamační řád je vydán realitní kanceláří Leaders & Partners, L&P reality s.r.o. ( Rooseveltova 2, Košice 040 01, IČO: 47 418 621, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice, oddíl Sro, vložka č. 33418/V (dále jen „realitní kancelář“)) a byl přijat s účinností od: 21.9.2013.

Základní ustanovení

  • Realitní kanceláří se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí výše uvedená společnost Leaders & Partners, L&P reality s.r.o.
  • Reklamací se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí klientem uplatněné právo z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných realitní kanceláří ve lhůtách určených tímto Reklamačním řádem (dále jen „reklamace“).
  • Klientům se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jejíž realitní kancelář poskytuje realitní služby (dále jen „klient“).

Postupy a lhůty vyřizování reklamací

  • Pokud klient usoudí, že služby poskytované realitní kanceláří jsou nedostatečné nebo má vůči nim výhrady, je oprávněn uplatnit je formou reklamace u realitní kanceláře, a to písemně (e-mailem nebo poštou na kontaktní údaje uvedené výše), případně osobně v kterémkoli provozu realitní kanceláře . Realitní kancelář odpovídá za vady služeb poskytnutých klientovi.
  • Realitní kancelář sepíše s klientem o každé reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační protokol. Reklamační protokol má formu formuláře, který je v dané době aktuálně platný a přijatý realitní kanceláří.
  • Realitní kancelář oznámí klientovi způsob vyřízení reklamace a vydá klientovi potvrzení o uplatnění reklamace. Způsob vyřízení reklamace bude určen v závislosti na druhu vady. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má klient právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. V odůvodněných případech pokud nelze vadu neprodleně odstranit, lze reklamaci vyřídit i později.
  • Reklamace klienta může být uznána jako oprávněná nebo neoprávněná. Pokud realitní kancelář uzná reklamaci za oprávněnou a vadu nelze bezodkladně odstranit, poskytne klientovi přiměřenou náhradu. Náhradou se rozumí především sleva z úplaty za poskytované realitní služby.
  • Reklamace klienta musí být vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Realitní kancelář je povinna o vyřízení reklamace vydat písemný doklad ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  • Klient má právo obrátit se na realitní kancelář se žádostí o nápravu (poštou nebo e-mailem), není-li spokojen se způsobem, kterým realitní kancelář vybavila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že realitní kancelář porušila jeho práva. Pokud realitní kancelář odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, klient má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (České obchodní inspekci nebo oprávněné právnické osobě zapsané do seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství SR). Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podle zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů / dále jen zák. čj. 391/2015 Sb. /. K podání návrhu může spotřebitel využít formulář, jehož vzor tvoří přílohu zák. čj. 391/2015 Sb. a je dostupný i na webovém sídle Ministerstva hospodářství SR a každého subjektu alternativního řešení sporů. Možnost spotřebitele obrátit se na soud tím není dotčena.
  • Státní kontrolu poskytování služeb spotřebitelům na vnitřním trhu provádí Slovenská obchodní inspekce (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelských-sporov.soi).