Používame cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Více info

cs en
 

Etický kódex

Základní ustanovení

Článek 1
Tento etický kodex představuje závazek kompetentnosti, odpovědnosti a profesionalismu makléřů společnosti Leaders & Partners vůči klientům a všem subjektům v oblasti trhu s nemovitostmi. Je to soubor společenských pravidel, standardů a postupů, která umožňují efektivní fungování celé realitní kanceláře tak, aby byly klientům poskytovány komplexní, profesionální a spolehlivé realitní služby. Také upravuje vztahy mezi makléři společnosti Leaders & Partners navzájem.

Článek 2
Etický kodex je závazný pro všechny makléře realitní kanceláře Leaders & Partners. Závaznost etického kodexu není jen osobní. Je to organizační závaznost, aby se neuskutečnil neprofesionální krok makléře společnosti Leaders & Partners, který by svojí neprofesionalitou zmařil profesionální a stavovskou image každého dalšího makléře společnosti i společnosti jako celku.

Článek 3
Akceptování etického kodexu a jeho dodržování je jednou z podmínek makléřství ve společnosti Leaders & Partners. Jen na základě jeho akceptování lze dosáhnout předpokladů pro spolupráci, vzdělávání, uznání a účinnost společnosti. Akceptování etického kodexu má splňovat následujících pět principů:

KAPITOLA I
Principy etického kodexu

1. Povinnost být profesionálním, vzdělaným a informovaným

Etický kodex zahrnuje ustanovení, která požadují, aby společnost Leaders & Partners vždy poskytovala své služby s odbornou, profesionální a individuální péčí, v souladu s právními předpisy, obchodní etikou a dobrými mravy tak, aby klienti realitní kanceláře nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli žádnou majetkovou a nemajetkovou újmu.

Obsahuje zásady o tom, aby osoby, makléřové společnosti, zabývající se obchodem s nemovitostmi byli informováni o zákonech, navrhovaných legislativních úpravách, vládních usneseních, o veřejné politice ao běžných tržních podmínkách tak, aby mohli plně a přesně radit svým klientům (za klienta se považuje obchodní strana, se kterou má realitní kancelář smluvní vztah) v rámci svých kompetencí.

Etický kodex dále požaduje, aby makléři jednali při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.

Společnost Leaders & Partners průběžně školí své realitní makléře tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a aby byla neustále zvyšována jejich kvalifikace a odbornost při zprostředkování prodeje nemovitosti.

2. Povinnost být čestným

Etický kodex zakazuje podvody, zneužívání zastoupení a nezákonné obchodování. Osoba zabývající se obchodováním s nemovitostmi se musí zavázat, že nebude zveličovat či naopak zatajovat důležitá fakta a že upozorní na každý současný nebo možný střet zájmů, pokud jde o majetek nebo zastupované osoby. Zavazuje se nenabízet nemovitosti k prodeji nebo k pronájmu bez souhlasu přímých vlastníků těchto nemovitostí.

Makléři realitní kanceláře při komunikaci s klienty vystupují vždy slušně a zachovávají si jasné vztahy. Nesmí se snížit k zakrývání své identity a nesmí se prezentovat jako soukromá osoba.

Za účelem čestnosti, korektnosti a serióznosti při stanovení kupní ceny a provize, společnost Leaders & Partners za prodávanou nemovitost a za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu az důvodu právní jistoty zúčastněných stran, uzavírá realitní kancelář vždy před uskutečněním realitního obchodu se svými klienty písemnou smlouvu , aby vzhledem k serióznosti a v souladu obou vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem nebylo žádných pochybností.

Při zprostředkování pronájmu nemovitostí společnost Leaders & Partners vždy respektuje vzájemnou dohodu s majitelem nemovitosti o splacení provize realitní kanceláře

3. Povinnost vést si depozitní účet

Etický kodex vyžaduje, aby společnost Leaders & Partners vedla samostatný depozitní účet v případě, že přebírá do úschovy finanční prostředky od třetích osob (kupní cenu resp. její část

Společnost Leaders & Partners přijímá od zájemců o koupi - pronájem nemovitosti rezervační zálohy na svůj depozitní účet a nikdy až do skončení realitního obchodu nepoužije peníze svých klientů pro potřeby realitní kanceláře.

Společnost Leaders & Partners přebírá od svých klientů jen peníze za rezervování nemovitosti nebo zprostředkování pronájmu. Zbývající peníze si kupující a prodávající vzájemně převedou z účtu na účet nebo v hotovosti. Žádný z makléřů společnosti Leaders & Partners nesmí převzít žádné peníze od klientů na žádný účet ani v hotovosti.

4. Povinnost zabránit sporu s dalšími zprostředkovateli nemovitostí

Etický kodex požaduje, aby se kolegové - obchodníci s nemovitostmi vyhýbali sporu mezi sebou navzájem. Tyto spory by mohly překážet profesi a negativně ovlivňovat služby poskytované jejich klientům. V této souvislosti etický kodex vyžaduje, aby smlouvy uzavírané s klienty byly v maximální možné míře smlouvami o výhradním zastoupení (exkluzivními smlouvami). Pokud osoba spolupracuje s jinou osobou, etický kodex podporuje tuto spolupráci ve smyslu rychlého obsloužení klienta. V případě sporu, kterému nelze zabránit, etický kodex požaduje, aby byl předmět sporu předložen jednateli společnosti Leaders & Partners (jako arbitráži).

5. Povinnost podrobit se disciplíně společnosti Leaders & Partners

Etický kodex vyžaduje, aby v případě jakéhokoli sporu mezi makléři společnosti byl tento v první řadě řešen jednatelem společnosti Leaders & Partners. V takovém případě jsou strany povinny poskytnout jednateli společnosti všechny požadované materiály a fakta a účinně při řešení sporu napomáhat. V případě, že se makléř odmítne podřídit rozhodnutí jednatele, může tento vyloučit makléře a ukončit mandátní smlouvu.

KAPITOLA II
Profesionalizmus

Význam etického kodexu má čtyři dimenze:

1. Je akceptován lidmi, kteří působí v obchodu s nemovitostmi a snaží se etablovat jako profesionálové a těmi, kteří jsou připraveni akceptovat jistá pověření a kolektivní odpovědnost a zaručené závazky, které předpokládá a ukládá profesionalismus.
2. Poskytuje základní návod etického chování při obchodování s nemovitostmi.
3. Poskytuje pozitivní směr rozvoje práce a administrativní činnosti společnosti Leaders & Partners, která jej přijímá jako soubor činností, které má ve stanovách a má za cíl je realizovat.
4. Definuje povinnosti a závazky nad rámec působnosti zákona.

KAPITOLA III
Zásady

Článek I
Dobré jméno - profese

Realitní makléř při výkonu svého povolání nesmí učinit žádné jednání, které by se příčilo dobrým mravům, slušnému a korektnímu chování, a které by ohrožovalo jeho čest a dobré jméno realitní kanceláře. Může použít jen takové prostředky, které připouštějí právní předpisy.

Makléř při výkonu svého povolání je povinen dbát na dobré vystupování a celkovou úpravu zevnějšku (včetně oblečení), aby jeho vážnost odpovídala požadované úrovni kladené profesionálům, a aby svým vystupováním zároveň reprezentoval společnost Leaders & Partners.

Článek II
Nezávislost makléře

Vztah makléře ke klientům, soudům, úřadům a dalším osobám se při výkonu jeho povolání řídí zásadou nezávislosti.

Makléř je povinen vyhýbat se zásahům do své nezávislosti (včetně takových, které vyplývají z jeho osobních zájmů) a musí usilovat o to, aby neslevoval ze svých profesionálních kritérií.

Článek III
Důvěra

Vztah makléře a klienta je založen na vzájemné důvěře. Makléř se musí chovat vždy a za každých okolností tak, aby si zasloužil a zajistil důvěru těch, se kterými přichází do styku.

V souvislosti s výkonem povolání makléř nesmí utajeným způsobem pořídit zvukový nebo obrazový záznam o rozhovoru s klientem nebo jinou osobou o předmětu zprostředkování. Zvukové nebo obrazové záznamy, které mu byly poskytnuty klientem, nemůže použít v jiných případech než v realitní činnosti.

Článek IV
Zachovávání mlčenlivosti

Společnost Leaders & Partners a její makléři se zavazují při provádění realitní činnosti zachovávat odpovídající diskrétnost:

1. Povinnost mlčenlivosti makléře a jeho pracovníků trvá i po skončení pověření (je časově omezena po dobu 5 let po skončení smlouvy).
2. Respektování profesionálního tajemství, mlčenlivost o důvěrných informacích, které získaly od svých klientů v minulých, současných nebo možných obchodech.
3. Je nepřípustné používat takové informace vůči třetím osobám bez jejich výslovného zmocnění.
4. Makléř je povinen vyžadovat od svých spolupracovníků a všech dalších osob, s nimiž spolupracuje při poskytování právní pomoci, aby zachovávaly povinnost mlčenlivosti stejně, jako on sám.

Článek V
Zájmy klienta

1. Realitní makléř při komunikaci s klienty vystupuje vždy slušně a schovává jasné vztahy.
2. Při poskytování služeb chrání makléř společnosti zájmy všech svých klientů v souladu s etickým kodexem a stejně spravedlivě se chová ke všem účastníkům realitního obchodu.
3. Makléř při poskytování služeb dbá zejména na naplňování cílů klientů; upřednostňuje zájmy klientů nad svými zájmy
4. Společnost Leaders & Partners nikdy nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta
5. Při prezentaci nemovitostí, které nabízí, nikdy nezavádí své klienty, informace o nemovitostech uvádí pravdivé a úplné.
6. Společnost vždy uvádí ceny i provizí realitní kanceláře a zavazuje se vždy uvádět pravdivé údaje o ceně nabízených nemovitostí.

Článek VI
Poskytování zprostředkovatelských služeb

Makléř uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. V případě konfliktních situací vystupuje jako mediátor, který se snaží spolu s klienty najít pro ně nejvhodnější řešení.

Poskytuje služby pouze v rámci pověření klienta, bez zbytečného odkladu, svědomitě a zodpovědně. Za poskytnutou službu je makléř osobně zodpovědný ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Makléř je povinen:

1. Informovat klienta o rozsahu zprostředkovatelských služeb, které poskytuje ao odplatě, která je s těmito službami spjata. Zároveň je povinen klienta informovat o celkové nákladnosti obchodního případu ao správních poplatcích a jiných platbách, které nejsou v odplatě zprostředkovatele zahrnuty
2. Průběžně informovat klienta o vývoji případu, který mu byl svěřen
3. Bez zbytečného odkladu uvědomit klienta o všech důležitých úkonech a seznámit ho s podstatnými písemnostmi, které dostává nebo odesílá
4. V přiměřené lhůtě reagovat na požadavky klienta
5. Pečlivě nakládat s doklady, které mu byly svěřeny, chránit je před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením a učinit všechna potřebná opatření k jejich ochraně před nepovolanými osobami a dodržovat statut společnosti o nakládání s údaji
6. Makléř poskytuje služby ve věci, které je schopen po odborné stránce vést. Ve věcech, které přesahují jeho profesionální kvalifikaci a rozhled, se zavazuje konzultovat podrobnosti řešení obchodního případu s odborníkem
7. Po realizaci každého obchodního případu je makléř povinen svou úplatu řádně vyúčtovat

Článek VII
Odměna za poskytnutí služeb

1. Makléř poskytuje služby za odměnu v souladu s příslušnou smlouvou.
2. Při určení provize se makléři zavazují respektovat její obvyklou výši pro daný druh zprostředkování.

Článek VIII
Peněžní prostředky klienta

Svěřené klíče od nemovitostí, které klient předá makléři je makléř povinen okamžitě předat společnosti do úschovy a tyto si vyžádat jen za účelem obhlídky nemovitosti a následně je zpět předat do úschovy. Makléř se zavazuje nezcizit ani žádným jiným způsobem nepoškodit majetek klienta a to ať už při obhlídkách nemovitosti nebo při jiné činnosti. Zároveň se zavazuje při obhlídkách nemovitosti s klientem dávat pozor, aby ani klient nijak nepoškodil majetek klienta.

Článek IX
Řízení před úřady

1. V řízení před úřady je makléř povinen zachovávat slušnost, korektnost a svým vystupováním před úřady přispívat k důstojnosti a vážnosti úkonů, kterých se účastní.
2. Makléř je povinen, při zachování náležité úcty a zdvořilosti vůči úřadům, zastávat zájmy svého klienta čestně a to způsobem, o kterém předpokládá, že je v rámci zákonem daných možností nejprospěšnější pro jeho klienta.

KAPITOLA IV
Vztahy mezi makléři společnosti XY

Článek 1
Kolegiálnost

1. Vztahy mezi makléři se řídí zásadou stavovské a profesionální kolegiálnosti, postavené na důvěře a spolupráci v zájmu jejich klientů a v zájmu předcházení sporům.
2. Každý makléř je povinen jiné makléře uznávat jako své kolegy a chovat se vůči nim zdvořile a korektně.
3. Osobní as věcí nesouvisející písemný nebo ústní útok proti kolegovi je porušením zásad kolegiálnosti.
4. Pokud se podle názoru makléře jiný makléř chová v rozporu s těmito pravidly, je povinen ho na to vhodným způsobem upozornit. Nedojde-li k nápravě, může se obrátit na jednatele společnosti.

Článek 2
Spolupráce s jinými makléři

1. Při spolupráci s jinými realitními makléři si makléř vždy na začátku spolupráce dohodne pravidla spolupráce a vytyčí oblasti, za které bude konkrétní osoba odpovědná. Makléř musí zajistit jasnou dohodu s jiným makléřem, která upraví podmínky odměňování osob zúčastněných na obchodním případě.
2. Makléř, na kterého se obrátí jiný makléř s konkrétním obchodním případem, je povinen informovat jej neprodleně o způsobu vyřízení jeho dožádání, popřípadě mu oznámit překážky, které mu v tom brání. V případě spolupráce na společném obchodě je povinen na požádání předložit související doklady
3. Makléř je povinen bez zbytečného odkladu přijmout od jiného makléře řádně doručovanou písemnost a potvrdit její přijetí
4. Makléř, který se dozví, že jej klient pověřil zastupováním v určité věci místo jiného makléře, je povinen vyrozumět o tom bez zbytečného odkladu tohoto makléře.

KAPITOLA V
Název makléře v živnosti

Článek 1
Reklama

1. Makléř je povinen se prezentovat především kvalitním výkonem svého povolání a přiměřenou reklamou.
2. Je povinen dbát na to, aby obálky, hlavičkový papír, razítka, vizitky a jiné formy zveřejňování údajů o jeho činnosti, které používá, byly důstojné. Makléř nesmí na tiskopisech uvádět údaje pochvalné nebo nepřiměřeně vyzdvihující makléře nebo jím poskytovanou službu.
3. Jmenné seznamy makléřů vydává společnost Leaders & Partners

Článek 2
Ukončení nebo pozastavení poskytování služeb

V případě ukončení nebo delší dobu trvajícího přerušení poskytování služeb je makléř povinen:

1. Vypořádat si své závazky vůči společnosti, klientům a jiným makléřům a splnit si své povinnosti k soudům a úřadům a veškeré daňové povinnosti,
2. Určit makléře, který ho bude zastupovat a v případě, že se mu to nepodaří, oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu společnosti.

KAPITOLA VI
Závěrečná ustanovení

1. Dodržování tohoto etického kodexu by měl každý makléř považovat za věc své profesionální cti
2. Podpisem etického kodexu makléř potvrzuje, že jej důkladně přečetl a bude se jím řídit
3. Při zjištění porušení pravidel tohoto kodexu ze strany makléře si Leaders & Partners vyhrazuje právo zahájit proti makléři disciplinární řízení
4. Tento kodex byl přijat Valným shromážděním realitní kanceláře Leaders & Partners dne 17.03.2014